auf deutsche Sprache umschalten switch to English language przełączyć się na język polski

Ogólne warunki handlowe1. Znaczenie ogólnych warunków handlowych


Pracujemy wyłącznie na zasadach ogólnych warunków handlowych. Odbiegające od naszych warunki handlowe naszych dostawców i odbiorców są dla nas również wtedy niewiążące gdy nie są wyraźnie zastrzeżone. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec zgodnie z warunkami handlowego prawa unijnego.2. Dostawa


Terminy dostaw powinny zostać uzgodnione pisemnie. W przypadku niedotrzymania z naszej strony obowiązujących, wcześniej uzgodnionych terminów , mamy obowiązek wyrównać zaistniałe szkody, udokumentowane przez klienta. Ta zasada nie obowiązuje gdy opóźnienie nastąpi w skutek tzw.”siły wyższej“. Jeśli towar zostanie wysłany na wyraźne żądanie Klienta – ryzyko przechodzi na Niego, od momentu przekazania towaru wskazanemu dostawcy.3. Ceny


W przypadku kontraktów z konsumentami obowiązują ceny na dzień podpisania umowy. Jeśli okres czasu między dniem podpisania umowy, a dniem dostawy wynosi powyżej 4 miesięcy , jesteśmy upoważnieni do podniesienia stawek, przede wszystkim tych które wynikną ze wzrostu naszych kosztów zakupu lub z podwyżek plac.W przypadku kontraktów z przedsiębiorstwami jesteśmy upoważnieni do znacznych zmian kosztów aż do dnia dostawy, do negocjowania wzrostu cen szczególnie wówczas gdy dotyczy to wzrostu cen materiałów bądź wzrostu wynagrodzenia. Prawo do podwyżki cen nie obowiązuje, gdy opóźnienia w dostawie leżą w zakresie naszej udowodnionej odpowiedzialności .

4. Płatność


Nasza należności wynikają natychmiast po otrzymaniu faktury do klienta bez potrąceń w gotówce Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania czeków lub weksli - jeśli je przyjmiemy będzie to jedynie warunkowa zapłata. Jesteśmy upoważnieni w przypadku opóźnień w płatnościach , do pobrania odsetek w wysokości 5 % powyżej obwiązującej stopy procentowej. Nasi klienci mają prawo do udowodnienia, że szkoda nie powstała w takim stopniu lub w znacznie niższym, niż zostało to przez nas oszacowane Możemy koszty przypomnienia naliczyć od 5,00 € za przypomnienia. Potrącenie jest wykluczone, chyba że wierzytelność jest bezsporna i zgodna z prawem. Prawo do wstrzymania płatności przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy wynika ono z tej samej umowy.5. Zachowanie tytułu własności


Zastrzegamy sobie prawo własności do towarów dostarczonych do momentu całkowitej zapłaty W transakcjach z przedsiębiorcami ten tytuł własności ma również zastosowanie aż do wypełnienia wszelkich, również przyszłych roszczeń związanych z nami umowami handlowymi.. Wycofanie towarów dostarczanych na mocy zastrzeżenia własności nie stanowi odstąpienia od umowy, w przypadku gdy dotyczą one przedsiębiorców, jednak w kontraktach z firmami zwrot jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy. W kontraktach z przedsiębiorcami obowiązują następujące ustalenia: nasz klient jest uprawniony do odsprzedaży towarów w zwykłym toku działalności, ale nie w celu przeniesienia lub zastawienia Z tytułu sprzedaży towaru zastrzeżonego dla swoich potrzeb nasz klient ceduje juz teraz na nas dalszy przebieg sprawy, aż do zakończenia transakcji. Nie będziemy ujawniać zlecenia cesji, chyba że nasz klient będzie miał co najmniej 2 tygodnie zaległości w płatnościach lub cofnie dane nam upoważnienie do konfiskaty. W tych przypadkach klient zobowiązuje się przedłożyć swoim partnerom handlowym otrzymaną od nas cesję i przedłożyć nam pełną listę dłużników z wyprzedzeniem minimalnym 2 tygodnie lub dokonał tego już wcześniej. Dla stwierdzenia nazwisk i adresów partnerów handlowych naszych klientów w tym przypadku mamy prawo wglądu do ich ksiąg handlowych. Jeżeli całkowita wartość znajdujących się dla nas zabezpieczeń przekracza nasze wymagania o ponad 10% to na wniosek klienta dokonamy uwolnienia gwarancji wg naszego wyboru. Jeżeli klient nie wypełni naszych warunków płatności, to my mamy prawo zabrania dostarczonych przez nas towarów gotowych i do montażu Nasz klient daje nam prawo do przejęcia naszych zastrzeżonych produktów w dowolnym miejscu. Mamy również prawo do demontażu. Aktualny właściciel towaru jest upoważniony przez klienta do niezwłocznego wydania nam towaru. Nasz klient jest tak długo uprawniony do posiadania sprzedawanych jako nasza własność towarów do póki my nie zrobimy użytku z przysługującego nam prawa własności. W przypadku zwrotów towarów zastrzeżonych utworzymy kredyt w wysokości stawki dziennej.6. Gwarancja odpowiedzialność za wady


W ramach poniższych warunków gwarancji gwarantujemy odpowiedzialność za wady: -na okres 2 lat na nowe towary (opony do samochodów osobowych i ciężarowych) - na okres 1 roku na regenerowane opony samochodów osobowych i ciężarowych - na okres 1 roku na towary używane.Okres gwarancji liczy się od czasu dostarczenia towaru do klienta. Opona na którą złożona została reklamacja powinna być dostarczona lub przesłana do nas wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacji aby umożliwić nam rozpatrzenie zażalenia klienta. W przypadku odrzucenia reklamacji gwarancyjnej reklamowana opona zostanie dostarczona z powrotem do klienta na nasz koszt, jeżeli klient będzie tego żądać w okresie 14 dni od otrzymania odrzucenia reklamacji. Braki powinny być wyeliminowane w możliwie krótkim czasie. Przy obrocie towarami używanymi czas na eliminację oczywistych uchybień wynosi 5 miesięcy dla niejasnych przyczyn 2 lata od dostawy. W kontraktach z firmami oczywiste niedociągnięcia muszą zostać rozpatrzone pisemnie w okresie 5 dni od dostawy, niedociągnięcia bez wyraźnej przyczyny najpóźniej w okresie 6 miesięcy od dostawy.W przypadku niedotrzymania czasu reklamacji wyklucza się wszystkie żądania gwarancyjne w stosunku do naszej firmy. Żądanie gwarancyjne w umowach z użytkownikami ograniczają się do naprawy lub wymiany w zależności od wyboru klienta. W umowach z firmami mamy prawo do wyboru pomiędzy naprawą a wymianą. Jeżeli nie powiodą się dwie próby naprawy lub zamiany, klient ma prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Mamy prawo, przy dostawach towaru zastępczego w zależności od stopnia zużycia reklamowanej opony do udzielenia niewielkiego rabatu lub bonusa finansowego. Klient ma prawo wyboru pomiędzy rabatem i bonusem.

Żądania gwarancyjne w stosunku do nas są wykluczone gdy wady, zniszczenia lub uszkodzenia wskazują na to że:
a) Jeden z dostarczonych przez nas towarów był naprawiany lub zmieniany w inny sposób.
b) Numer fabryczny, cechy fabryczne czy inne umieszczone trwale znaki nie istnieją zostały zamienione lub zostały uczynione nieczytelnymi.
c) Udowodniono że w oponach nie utrzymywano przypisanego ciśnienia.
d) Opony użytkowano w sposób niewłaściwy szczególnie poprzez przekraczanie obciążenia przypisanego do wielkości i rodzaju opon czy też szybkości.
e) Opony po montażu uszkodziły sie straciły swoje osiągi w wyniku niewłaściwego ustawienia kół lub w związku z innymi czynnikami podczas obracania sie (np. Dynamicznego uderzenia)
f) Reifen auf einer ihnen nicht zugeordneten, nicht lehren haltigen, rostigen oder sonst mangelhaften Felge montiert werden.
g) Opony zostały uszkodzone w wyniku oddziaływania zewnętrznego, mechanicznego czy przegrzania.
h) podczas wymiany koła śruby lub nakrętki nie zostały dociągnięte po przejechaniu 50 km, warunek podczas dostawy zwróciliśmy uwagę klientowi na ta konieczność.
i)Opony przed montażem przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią magazynowane były na wolnym powietrzu.
j) Nastąpiło naturalne zużycie lub uszkodzenie towaru, wskazujące na niewłaściwe użytkowanie lub wypadek.
k)Zostały zamontowane przez klienta lub osoby trzecie opony typu Tube- z używanymi dętkami w wykonaniu bezdętkowym bez wymiany wentyla (opony osobowe) lub bez nowego pierścienia uszczelniającego (opony ciężarowe na feldze)

Przy uzasadnionych wadach pokrywamy wszelakie koszta związane z warunkami gwarancji. Spory dotyczące żądań gwarancyjnych i reklamacji należy składać na ręce komórki arbitrażowej Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseur-handwerk e.V. Bonn jeżeli nasz klient lub my w porozumieniu z klientem zostaniemy pisemnie do tego zobowiązani. Uruchomienie komórki arbitrażowej nie wyklucza drogi sądowej. Na czas prowadzenia postępowania dopuszczalny jest 4 letni okres zawieszenia roszczeń. Komórka arbitrażowa nie będzie podejmować działań gdy wstąpiono na drogę sądową. Zaprzestaje ona swojej działalności jeżeli miało to miejsce podczas trwania postępowania arbitrażowego. Proces arbitrażowy przebiega wg regulaminu który będzie wydawany stronom na ich wniosek przez organ arbitrażowy. Postępowanie arbitrażowe jest dla obu stron bezpłatne.
7. Odpowiedzialność


Jesteśmy odpowiedzialni za szkody, jeżeli dotyczy to nas lub naszych agentów w zakresie działania umyślnego lub zaniedbań. Odpowiadamy też gdy zagwarantowane zostały właściwości lub gwarancje , lub wystąpiły szkody w wyniku naszego opóźnienia lub niemożliwych do przewidzenia przyczyn. Dodatkowo odpowiadamy przy niedotrzymaniu zasadniczych obowiązków zawartych w kontrakcie. Odpowiedzialność jest ograniczona w powyższych przypadkach do najbardziej typowych szkód znanych w czasie podpisywania umowy. W pozostałych przypadkach roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obrażeń ciała. Ograniczenia i wykluczenia nie stosuje się również jeżeli i wówczas gdy my zgodnie z przepisami możemy korzystać z przepisów o odpowiedzialność za produkty8. Zasady ogólne


W transakcjach z przedsiębiorcami miejscem wykonania i jurysdykcji jest nasza siedziba. Telefoniczne lub ustne porozumienia muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest lub będzie nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność prawną pozostałych postanowień. Zawarte w punkcie 5 zastrzeżone prawa własności odnoszą się tylko do części, które nie są zasadniczymi elementami pojazdu.

Fusszeile Hintergrund